Podklady pro přípravu příspěvků

Přihlášené příspěvky

Údaje jsou průběžně aktualizovány.

Studenti PGS

Počet registrovaných příspěvků: 23

 • Jana Bronerská
  Škola: Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta,Katedra chémie
  Název příspěvku: Poznatky žiakov o vlastnostiach prvkov v kontexte periodického systému prvkov
  Název příspěvku anglicky: Students´ knowledge of elements´ properties in the context of periodic table
  Anotace:
  Cieľom príspevku je prezentovať výsledky analýzy žiackych predstáv o periodickom systéme prvkov na úrovni ISCED 2. Dáta, získané prostredníctvom individuálnych rozhovorov so žiakmi ôsmeho ročníka, podliehajú kvalitatívnemu vyhodnoteniu. Výsledkami výskumu sú predstavy žiakov o fyzikálnych a chemických vlastnostiach prvkov, ktoré žiaci identifikujú v rámci periodického systému prvkov. Rozhovor je orientovaný na aplikovateľnosť poznatkov o periodickom systéme prvkov pri práci s periodickou tabuľkou prvkov.
 • Lenka Cepková
  Škola: Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Katedra chémie
  Název příspěvku: Identifikácia obsahu individuálnych žiackych predstáv o pojme „chemická rovnováha“ ako prekurzor implementácie PLTL
  Název příspěvku anglicky: Identifying the contents of individual pupils' ideas about the concept of "chemical equilibrium" as a precursor to the implementation of PLTL
  Anotace:
  Predkladaný príspevok prináša návrh kvalitatívnej výskumnej stratégie pre zisťovanie aktuálneho obsahu individuálnych predstáv žiakov slovenských gymnázií o pojme „chemická rovnováha“, s využitím rozhovoru s fenomenografickým prístupom. Identifikované žiacke kognitívne štruktúry budú slúžiť ako východisko pre vytváranie vhodných materiálov k nastávajúcemu PLTL workshopu zameranému na spomínaný fenomén, rovnako ako pre postihnutie rozsahu konceptuálnej zmeny v individuálnych obsahoch.
 • Vladimír Gašparík
  Škola: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
  Název příspěvku: Prvotné postrehy z pilotného testovania experimentov so školskými počítačovými meracími systémami vo vyučovaní chémie
  Název příspěvku anglicky: Using of probeware and handhelds in chemistry teaching
  Anotace:
  V úvode sa príspevok zaoberá potrebou využívania školských počítačových meracích systémov vo vyučovaní chémie, ktorá vyplýva z výsledkov výskumov aplikácie školských aktivít s využitím počítačových meracích systémov. Príspevok ďalej popisuje spôsob realizácie experimentov v počítačom podporovanom reálnom laboratóriu pre vybraté témy učiva chémie na ZŠ. Zároveň ponúka prvotné postrehy z participačného pozorovania uskutočnených experimentov.
 • Zdeňka Hájková
  Škola: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra učitelství a didaktiky chemie
  Název příspěvku: Mezipředmětové demonstrace z oblasti tzv. nanosvěta ve výuce na střední škole
  Název příspěvku anglicky: Interdisciplinary demonstrations concerning the "nanoworld" in secondary education
  Anotace:
  Ačkoliv je „nanosvět“ oblastí nepatrných rozměrů (cca 1 – 100 nm), dynamika jeho rozvoje (ve výzkumu i aplikacích) je velmi rychlá. Za úvahu proto stojí otázka implementace základních poznatků z této oblasti do výuky na střední škole, přičemž mohou být nápomocny mj. mezipředmětové demonstrace. Příspěvek se bude zabývat sedmi žákovskými „nanodemonstracemi (doplněnými šesti pracovními listy), které byly ověřovány ve výuce na čtyřech gymnáziích, kde je při skupinové práci vyzkoušelo 72 žáků.
 • Wioleta Kopek-Putała
  Škola: Uniwersytet Pedagogiczny im.KEN w Krakowie Wydział Geograficzno-Biologiczny Zakład Chemii i Dydaktyki Chemii Instytutu Biologii
  Název příspěvku: Metody i techniki nauczania chemii uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania – rozważania wstępne
  Název příspěvku anglicky: Characteristics of a student with emotional and behavioral disorders
  Anotace:
  W obecnych czasach ilość uczniów o specyficznych trudnościach w nauce stale rośnie, dlatego też na nauczycielu spoczywa ogromna odpowiedzialność za sposób doboru form i metod pracy, tak aby były one adekwatne do konkretnego ucznia. Każdego dnia nauczyciel stoi przed wielkim wyzwaniem - musi rozpoznać indywidualne zaburzenia i dysfunkcje u swoich uczniów i wypracować takie narzędzia przekazywania wiedzy aby były adekwatne do danej sytuacji. Wynika to z podstawowego zadania nauczyciela jakim jest przekazanie wiadomości i umiejętności możliwie największej liczbie podopiecznych, także tych z zaburzeniami. Praca ta jest wstępem do studium przypadku ucznia charakteryzującego się zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania.
 • Alena Krejčíková
  Škola: Karlova univerzita, Přírodovědecká faktulta, Katedra učitelství a didaktiky chemie
  Název příspěvku: Motivace žáků ke studiu chemie
  Název příspěvku anglicky: Students´ motivation to study chemistry
  Anotace:
  Motivace žáků ke studiu přírodovědných oborů v poslední době výrazně klesá. Je to způsobeno nízkou vnitřní motivací žáků a také náročností přírodovědných předmětů. Významnou roli k utvoření postoje žáků k přírodovědným předmětům hrají učitelé. Přístup k předmětu samotnému, ale také ke studentům jsou důležité a ve velké míře ovlivňují motivaci studentů a jejich vztah k přírodovědným předmětům.
 • Milena Kristofová
  Škola: Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Oddelenie didaktiky chémie
  Název příspěvku: Bádateľská metóda vo výučbe chémie
  Název příspěvku anglicky: IBSE method in teaching chemistry
  Anotace:
  V príspevku sú prezentované skúsenosti s využitím metódy IBSE vo výučbe chémie na základných školách a gymnáziách na Slovensku. Na vybraných školách sa uskutočnilo pilotné testovanie bádateľských aktivít, ktoré boli pripravené v rámci medzinárodného projektu ESTABLISH. Učitelia a žiaci odpovedali na otázky v dotazníkoch prevzaté z projektu ESTABLISH. Výsledky prieskumu u žiakov ukázali, že aktivity boli pre žiakov zaujímavé a považovali ich za užitočné. Učitelia oceňovali aktívnejší prístup žiakov k učeniu sa a zážitkový spôsob osvojovania si poznatkov, ale ma druhej strane poukázali aj na prekážky v zavádzaní metódy IBSE do praxe (najčastejšie to bola časová a materiálová náročnosť výučby).
 • Magdaléna Machalová
  Škola: Univerzita Karlova , Přírodovědecká fakulta, Katedra učitelství a didaktiky chemie
  Název příspěvku: Motivace v hodinách chemie
  Název příspěvku anglicky: Motivation in chemistry class
  Anotace:
  Motivace je základem celého vzdělávání. Proto by se měl učitel pokusit o to, aby žáka vždy něčím zaujal. V méně oblíbených předmětech, mezi které chemie bezesporu patří, to platí dvojnásob. Tento příspěvek je zaměřen na různé typy motivačních prvků, které žákům ukážou, že chemie je všude kolem nás.
 • Anna Michniewska
  Škola: Uniwersytet Pedagogiczny im.KEN w Krakowie Wydział Geograficzno-Biologiczny Zakład Chemii i Dydaktyki Chemii Instytutu Biologii
  Název příspěvku: Wpływ e-learningu na sposoby przyswajania wiedzy przez studentów kierunków przyrodniczych na przykładzie reakcji utleniania i redukcji z wykorzystaniem platformy Moodle
  Název příspěvku anglicky: The influence of e-learning on methods of knowledge acquisition illustrated by the example of science faculty students who learn redox reactions by means of Moodle platform
  Anotace:
  Uzgadnianie równań reakcji utleniania i redukcji jest dla studentów kierunków przyrodniczych nie lada wyzwaniem. A przecież większość procesów zachodzących w organizmach żywych jest reakcjami typu redoks, także na zajęciach z analizy studenci muszą uzgadniać tego typu równania. Należy zatem sprawić by nauczanie o reakcjach utleniania i redukcji było jak najbardziej efektywne. W tym celu można wykorzystać coraz bardziej popularny e-learning. Przygotowanie kursu na platformie Moodle może wpłynąć na efekty nauczania i opanowanie wiedzy przez studnetów.
 • Gabriella Németh
  Škola: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
  Název příspěvku: Produkty projektového vyučovania v chémii
  Název příspěvku anglicky: Products of project-based learning in chemistry
  Anotace:
  Príspevok sa zaoberá sumarizovaním skúseností s tvorbou produktov projektového vyučovania v chémii. Voľba vhodných produktov v rámci projektového vyučovania je jedna z kľúčovích otázok realizácie projektu. Ako výsledné produkty projektového vyučovania sa často volia plagáty, alebo digitálne prezentácie. V našom príspevku sa zaoberáme skúsenosťami so zavedením produktov iného typu ako napr. modely, chemické pokusy. V príspevku okrem zavedenia a vyhotovenia produktov sa zaoberáme aj s objektivizovaným hodnotením takýchto produktov na báze hondotiacich hárkov.
 • Monika Petriláková
  Škola: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra učitelství a didaktiky chemie
  Název příspěvku: Implementace IBSE do výuky organické chemie
  Název příspěvku anglicky: IBSE in teaching organic chemistry
  Anotace:
  Badatelsky orientované přírodovědné vzdělávání je formou aktivního učení, kde pokrok v učení je hodnocen na základě toho, jak se rozvíjely experimentální a analytické dovednosti žáka více než vědomosti, kterými žák disponuje. Příspěvek nejprve přibližuje badatelsky orientované vyučování a zdůvodňuje význam implementace této metody do výuky chemie. Dále pak popisuje přípravy disertační práce a výběr metod pro daný výzkum.
 • Romana Schubertová
  Škola: Trnavská Univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra chémie
  Název příspěvku: Žiacka štruktúra poznatkov súvisiacich s konceptom látkové množstvo
  Název příspěvku anglicky: Student´s structure of knowledge related to the concept amount of substance
  Anotace:
  Príspevok analyzuje zaradenie pojmov, súvisiacich s konceptom látkové množstvo, do poznatkovej štruktúry žiakov na úrovni vzdelávania ISCED 2. Prezentuje výsledky výskumu, v ktorom bola ako metóda získavania dát využitá pojmová mapa. Pomocou kvalitatívneho rozboru pojmových máp rozoberá rôznorodosť žiackych pohľadov na súvislosti medzi pojmami a hľadá v nich príčiny ich nesprávneho porozumenia.
 • Dariusz Siński
  Škola: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ul. Podchorążych 2 Zakład Chemii i Dydaktyki Chemii Instytutu Biologii
  Název příspěvku: Gniazdowy system nauczania chemii - wzór programu nauczania dla jednego działu podręcznika.
  Název příspěvku anglicky: Nest education system - an example of curriculum for one chapter of textbook.
  Anotace:
  Do tej pory uczniowie w trakcie nauki najpierw zdobywali wiedzę z poziomu wiadomości, a następnie wykorzystywai ją w sytuacjach znanych i problemowych - poziom umiejętności. Na przykładzie jednego działu podręcznika do chemii przedstawimy propozycję takiego programu nauczania, w którym droga będzie odwrotna: od sytuacji problemowej do wiadomości, przy czym nie wiadomości będą tutaj najważniejsze, lecz umiejętności.
 • Radovan Sloup
  Škola: Univerzita Karlova, Přírodověděcká fakulta, KUDCH
  Název příspěvku: Vybavení škol ve vztahu k experimentům a hypermediálním programům
  Název příspěvku anglicky: School equipment in relation to experiments and multimedia programs.
  Anotace:
  Na jaře 2013 proběhlo dotazníkové šetření na téma vybavení škol ve vztahu k experimentům a hypermediálním programům. Dotazník vyplnili vyučující chemie na ZŠ a SŠ celé ČR. Výsledky dokumentují skutečnost, že vybavení vyučujících chemie je z hlediska zázemí, hlediska technického a materiálního na velmi dobré úrovni. Byla zjištěna značná ochota vyučujících chemie k zařazování experimentů a laboratorních prací do výuky chemie.
 • Renata Šafránková
  Škola: Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta, katedra chemie
  Název příspěvku: Sociologie vzdělání a chemické zájmové experimentování
  Název příspěvku anglicky: Sociology of Education and chemical experimentation Interest
  Anotace:
  Nejdůležitějším článkem vzdělávání je žák a jeho poznávací proces, který musí být přímou interakcí mezi ním a realitou, kterou poznává. V této době musíme chtít podnítit v dětech zaujetí přírodními zákony tím, že na jejich pozornost budeme útočit přírodovědnými experimenty z oblasti nových informačních technologií (PC software a hardware, programové nástroje datové analýzy, funkce senzorů a příslušenství).
 • Jiří Šimek
  Škola: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra učitelství a didaktiky chemie
  Název příspěvku: Motivace žáků k řešení problémových úloh z chemie s využitím digitálních médií
  Název příspěvku anglicky: Students' motivation to solving complex tasks of chemistry using digital media
  Anotace:
  Článek popisuje problematiku motivace žáků k řešení úloh zejména problémového charakteru v přírodovědném vzdělávání, především v chemii, s využitím digitálních médií. Zaměřuje se nejen na hledání příčin klesajícího zájmu žáků o přírodní vědy ale i na možná řešení. Jedná se o metaanalýzu odborných studií, která čerpá z tuzemských i zahraničních literárních zdrojů a porovnává jejich design a závěry. Diskutuje výsledky mnoha výzkumů provedených v této oblasti napříč školskými systémy. Práce je startovacím článkem doktoranda a je určena k zmapování dané problematiky a k nasměrování budoucí výzkumné části jeho disertačního projektu.
 • Martin Šponiar
  Škola: Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
  Název příspěvku: Vyučovanie témy voda z pohľadu žiakov základných a stredných škôl
  Název příspěvku anglicky: Teaching of the topic "Water" from the pupil´s perspective on the lower and higher secondary schools
  Anotace:
  Príspevok skúma vyučovanie témy Voda z pohľadu žiakov základných a stredných škôl. Identifikuje používané nástroje, metódy a formy vyučovania pri sprístupňovaní uvedeného tematického celku. Poukazuje na faktory, ktoré zohrávajú úlohu pri utváraní názorov žiakov. Odhaľuje akou mierou v škole získané poznatky a skúsenosti ovplyvňujú správanie žiakov v bežnom živote pri zaobchádzaní s vodou. Skúma koreláciu medzi použitými metódami (resp. formami) a vzťahom žiakov k vode. V závere uvádza zaujímavé a cenné postrehy žiakov k danej problematike.
 • Daniel Šrajbr
  Škola: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra anorganické chemie
  Název příspěvku: Experimenty na téma nanotechnologie ve výuce na střední škole
  Název příspěvku anglicky: Experiments on the topic of nanotechnology in teaching high school
  Anotace:
  V současné době patří nanotechnologie mezi nejintenzivněji se rozvíjející oblasti vědy. V běžném životě se s nimi žáci a studenti setkávají stále častěji, vzhledem k jejich bohatému uplatnění v praxi. Z toho důvodu je třeba zaměřit pozornost didaktiky chemie i na tuto vědní oblast. Příspěvek shrnuje některé kroky, které byly v rámci didaktiky chemie v oblasti nanovědy již vykonány. Věnuje se také přípravě dvou experimentů, které jsou v rámci doktorského studia na Univerzitě Palackého v Olomouci připravovány a následně budou ověřovány ve výuce na středních školách.
 • Ivona Štefková
  Škola: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra didaktiky a učitelství chemie
  Název příspěvku: Chemie léčiv ve výuce na střední škole
  Název příspěvku anglicky: Secondary School Medicinal Chemistry Education
  Anotace:
  Chemie léčiv, často opomíjené, přesto bezesporu ryze praktické a zajímavé téma, které by mělo mít ve výuce chemie na střední škole své stálé místo, zvláště vzhledem k významu, který léčiva pro život jednotlivce a společnosti mají, což mimo jiné naznačují i výsledky provedeného dotazníkové šetření s žáky gymnázií a jejich učiteli. Příspěvek se v první části zaměřuje na charakteristiku vytvořených výukových materiálů a následně diskutuje možnosti implementace tohoto tématu do výuky na střední škole. Na základě dotazníkového šetření týkajícího se vztahu žáků k chemickým experimentům z oblasti chemie léčiv reflektuje postoj žáků i samotných učitelů k tomuto tématu. Zároveň hodnotí i využitelnost pracovních listů vytvořených k jednotlivým chemickým pokusům.
 • Veronika Švandová
  Škola: Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra anorganické a analytické chemie
  Název příspěvku: Fenomenologický výzkum využití internetu ve výuce chemie
  Název příspěvku anglicky: Phenomenological research of using the internet in chemistry teaching
  Anotace:
  Příspěvek představuje výsledky především kvalitativní části smíšeného pedagogického výzkumu týkajícího se problematiky využití Internetu ve výuce chemie na gymnáziích v České republice. Kvalitativní část výzkumu, inspirovaná interpretativní fenomenologickou analýzou, byla realizována v polovině roku 2011 a navazovala na část kvantitativní. Tento výzkum, realizovaný pod záštitou Univerzity Palackého, vyústil v praktický výstup – portál Webchemie (www.webchemie.cz) na podporu výuky chemie především na středních školách.
 • Kateřina Trčková
  Škola: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra učitelství a didaktiky chemie
  Název příspěvku: Posílení gramotností žáků ve výuce chemie
  Název příspěvku anglicky: Strengthening literacy of students learning chemistry
  Anotace:
  V příspěvku jsou prezentovány motivační příklady na posílení gramotností žáků ve výuce chemie. Po analýze výsledků a typů příkladů z výzkumů PISA byl sestaven učební text Motivační příklady. Multikomponentními úlohami je rozvíjena čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost.
 • Martina Veřmiřovská
  Škola: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra učitelství a didaktiky chemie
  Název příspěvku: Efektivita interaktivní výuky chemie na základní škole u žáků s mentální insuficiencí
  Název příspěvku anglicky: Efficiency of interactive learning chemistry in elementary school for pupils with mental insufficiency
  Anotace:
  Příspěvek je zaměřen na komplexní zhodnocení tvorby a využití interaktivní tabule ve výuce chemie pro žáky s mentální insuficiencí. V příspěvku je prezentována nejen tvorba a příklady výstupů využitelných při počítačem podporované výuce chemie, ale také vyhodnocení rozhovorů se žáky a učiteli o možnostech využití výše uvedených materiálů.
 • Veronika Zámečníková
  Škola: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra učitelství a didaktiky chemie
  Název příspěvku: Výuka obecné a anorganické chemie s využití badatelsky orientovaného vyučování
  Název příspěvku anglicky: General and inorganic chemistry teaching utilizing the inquiry-based science education
  Anotace:
  Článek předkládá stručnou charakteristiku badatelsky orientované metody (BOV) a výhody spojené s jejím využitím při výuce chemie. BOV se nabízí hlavně jako možnost řešení klesajících dovedností žáků v oblasti vysvětlení jevů, porozumění zákonitostem, schopnosti experimentovat a vyvozovat závěry, pochopení abstraktních pojmů a zdůvodnění svých tvrzení. V rámci příspěvku jsou nastíněny hlavní problémy řešené při vytváření disertační práce, jsou probrány výzkumné otázky a zamýšlené metody výzkumu související se zaváděním aktivit splňující principy BOV do výuky obecné a anorganické chemie. V další části jsou předkládány příklady některých úloh, které budou během výzkumu využívány.


Orloj