Klíčové aktivity (KA)

01 Inovace předmětů oboru didaktika chemie

V rámci projektu budou inovovány studijní předměty zaměřené na didaktiku oboru (Didaktika chemie; Školní pokusy 1,2; Praktická výuka chemie 1,2) a modernizovány didaktické metody s důrazem na maximální využití informačně komunikačních technologií (ICT), na aplikace teoretických poznatků oboru chemie při řešení praktických úkolů z běžného života, ale i úloh vyžadujících tvůrčí využití vědomostí a týmovou práci studentů.

02 Rozšíření pedagogické praxe VŠ studentů - budoucích učitelů chemie

V rámci předmětu Praktická výuka chemie 1,2 studenti VŠ povedou laboratorní cvičení resp. chemický kroužek přímo na SŠ a ZŠ. Tato pedagogická činnost jim umožňuje získat zkušenosti s prací učitele v reálných podmínkách školy. Cílová skupina VŠ studenti se dále zapojí do organizace školního, okresního resp. krajského kola chemické olympiády na vybraných školách v regionu, do přípravy a realizace popularizačních akcí a přírodovědných soutěží pořádaných Přírodovědeckou fakultou UP jako je Přírodovědný jarmark.

03 Příprava a realizace exkurzí do výzkumných laboratoří, péče o talentované žáky

VŠ studenti zpracují obsahovou náplň exkurzí do výzkumných laboratoří PřF UP pod odborným dohledem zodpovídajících členů řešitelského týmu a připraví, ve spolupráci s grafikem a správcem webových stránek projektu, propagační materiály a informace o náplni exkurzí pro školy a jejich žáky. Během jednoho akademického roku se zrealizují cca 4 exkurze pro žáky SŠ a ZŠ, případně i pro speciální skupiny dětí a mládeže (talentovaní žáci ZŠ Hálkova, děti z psychiatrické léčebny Šternberk).

04 Konference a seminář VŠ studentů učitelství chemie magisterského a doktorského studia

Bude uspořádána konference studentů magisterského (navazujícího) a doktorského studia s mezinárodní účastní. Studenti VŠ budou prezentovat průběžné výsledky svých diplomových a doktorských prací, setkají se s erudovanými odborníky z několika vysokých škol a pedagogických institucí, se kterými budou diskutovat o problematice výuky chemie i ostatních přírodovědných předmětů. V rámci semináře bude uspořádán wokrshop pomůcek, experimentů a nápadů vhodných do výuky chemie.

Prezentace výstupů klíčových aktivit

Ukázky studijních materiálů budou k dispozici na www stránkách projektu, např. zpracovaná vybraná výuková témata středoškolské chemie, návody do laboratorních cvičení s metodickými poznámkami, nové didaktické pomůcky, včetně výukových materiálů hostujících odborníků z jiných škol, návody na populárně vědecké experimenty, soutěžní úkoly pro žáky všech věkových kategorií.

Zkušenosti z realizace této klíčové aktivity budou prezentovány na seminářích a konferencích v ČR a v zahraničí a publikovány v odborných časopisech.


Obrázek