Vítejte na stránkách projektu

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Základní informace o projektu

Název projektu: Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie
Zkrácený název projektu: Učitel chemie
Číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0324
Doba řešení projektu: 1.1. 2011 – 31.12. 2013
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 2.2. – Vysokoškolské vzdělávání
Číslo výzvy: 15
Výše podpory: 3 392 158 Kč
Příjemce dotace: Univerzita Palackého v Olomouci
Realizující pracoviště: Katedra anorganické chemie Přírodovědecké fakulty UP
Partneři:

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění profesní přípravy budoucích učitelů chemie v navazujícím (magisterském) studiu, jejíž nedílnou součástí je oborová didaktika a pedagogická praxe. Tato část vysokoškolské přípravy je často opomíjena - učitelé jsou velmi dobře připravováni po odborné stránce v oborech své aprobace, ale mají minimální pedagogické zkušenosti, neboť jim chybí více kontaktů přímo s žáky během VŠ studia. Inovace VŠ přípravy učitelů je nezbytná také vzhledem k probíhajícím změnám ve školství, zejména se jedná výuku na ZŠ a SŠ dle rámcových vzdělávacích programů (RVP), které vyžadují od učitelů přírodovědných předmětů zcela nový přístup k přírodovědnému vzdělávání. Do profesní přípravy učitelů chemie budou nově zapojeni také zkušení vysokoškolští odborníci z jiných VŠ, např. UK Praha, OU Ostrava, UHK Hradec Králové a učitelé SŠ.

Bude rozšířena pedagogická praxe a výrazně posíleny aktivity vysokoškolských studentů umožňující budoucím učitelům chemie bezprostřední kontakt s žáky ZŠ i SŠ, např. řízení žákovských projektů přímo ve výuce chemie, vedení laboratorních cvičení, organizace chemické olympiády (ChO) na školách a exkurzí v laboratořích PřF UP pro žáky ZŠ a SŠ, konzultace v oboru chemie pro talentované žáky SŠ, příprava přírodovědných soutěží a popularizačních akcí.

Přínos projektu

VŠ studenti budoucí učitelé chemie budou lépe připraveni na své povolání, získají další pedagogické zkušenosti a praxi přímo u svých budoucích zaměstnavatelů; SŠ studenti si rozšíří chemické resp. přírodovědné vědomosti i klíčové kompetence, mnozí z nich získají motivaci k dalšímu VŠ studiu přírodovědných oborů, neboť zkušenosti ukazují, že bezprostřední kontakt VŠ a SŠ studentů je velmi účinnou propagací VŠ studia. Studenti VŠ budou motivováni k doktorskému studiu.

Hlavní cílovou skupinou jsou studenti VŠ a další cílovou skupinu tvoří pedagogičtí pracovníci ze škol.

Související projektyObrázek